லெனின் விருது – தினமணி கட்டுரை

பார்வையாளர்களுக்கும் இந்த விருதில் பங்குண்டு! By  – யுகன் First Published : 25 August 2013 08:39 AM IST   சிறந்த ஆவணப்பட இயக்குநர்களுக்கான லெனின் விருதை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக வழங்கி வருகின்றது “தமிழ்ஸ்டூடியோ இணைய அமைப்பு’. நான்காம் ஆண்டுக்கான லெனின் விருதை சமீபத்தில் ஆவணப்பட இயக்குநர்

Language is my first Love. My tryst with it is poetry. Conversation with Lakshmi Krupa, IDIVA, Times of India, Sep 24, 2010

  Can you tell us a bit about yourself? Where you were born and brought up, your family, your education, etc.  I am born in a farmers family, deep down south of Tamilnadu, in a village called Maharajapuram at the