இரோம் ஷர்மிளா-மணிப்பூரின் அழிக்க முடியாத கவிதை!

நன்றி – புதிய தலைமுறை  “இன்னும் என்னை மரணம் விரும்பாததால் நான் பிறந்த மண் கங்க்லாய் சிவந்த மையில் எழுதப்பட்ட புதிய வரலாற்றுப் பக்கமாய் என் கண்களுக்குள் விரிகிறது அமைதியின் நறுமணமாய் கங்க்லாயிலிருந்து பிரபஞ்சமெங்கும் நான் பரவுவேன் வரப்போகும் நூற்றாண்டுகளுக்கும் “ – கவிஞர்  இரோம் ஷர்மிளா, தன்  கவிதைகளில் மரணம் என்ற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்துகிறார். ஆனால்