மூன்று புதிய கவிதைகள்

1 என் முலைகளைப் பிரித்து வைத்தவளைத் தேடி கொண்டிருக்கிறேன் நீ தானா அவள் உன் இரண்டு கைகளுக்கும் வேலை வேண்டுமென்றா செய்தாய் இல்லை வாய் கொள்ளவில்லையென்றா இரு குன்றுகளுக்கிடையே தூளி கட்டி விளையாடுவது உன் சிறுவயது கனவு என் பிள்ளை பால் குடிப்பது கண்டு பொறுக்காமல் தானே பாகம் பிரித்தாய்? உன் பிள்ளைக்கு அறிவில்லை,அது பால்