காதலற்ற முத்தங்களும் லெனினும்

ஒரு கோப்பைத் தண்ணீர் கோட்பாட்டை லெனின் சொன்னார் என்றாய்
ஏன் ஆண்டனி
அதை எப்படி குடிப்பது என்பது பற்றி கேட்டாயா
துளி துளியாகவா
ஒரே மூச்சிலா

மிடறு தாகத்திற்கா
இள்ஞ்சூட்டிலா
குளிரூட்டியா
பன்னாட்டு கம்பெனியின் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு போத்தல் நீர்
எவ்வளவு ரூபிள்கள் என்று அவருக்கு சொல்வாயா ஆண்டனி
அமெரிக்க தண்ணீரா தேசிய தண்ணீரா
தடை செயப்பட்ட தண்ணீரா
விவசாய தண்ணீரா
இனி எப்போதுமே மாசுபட்டு விட்ட குழாய் தண்ணீரா
குத்தகை விடப்பட்ட கிண்ற்றுத் தண்ணீரா
திராவக சத்தேறிய மழைத் தண்ணீரா
மொழியாதாய தண்ணீரா, நதி நீங்கிய அணை தண்ணீரா
எல்லையிடப்பட்ட தண்ணீரா
திருட்டு தண்ணீரா
உப்பு அகற்றிய கடல் தண்ணீரா
அரசியல்வாதி ஓட்டாக்கும் தண்ணீரா
ஆண்டனி,
பாலுறவு பிரச்சினையைவிட தண்ணீர் பிரச்சினை எளிதானதல்ல
என்று ஒரு துண்டுப் பிரசுரத்தை நீ எழுத வேண்டும்
கட்சியை விட்டு நீக்குவார்கள் என்று அஞ்சுகிறாயா?
புரட்சி ஏற்பாடுகளுக்கு முன்
லெனினின் கோப்பை கவிழக்கப் பட வேண்டும்
அல்லது
அதில் கொஞ்சம் மதுவை நிரப்ப வேண்டும்
மேலும்
கிளாராக்களால் அவர் காதலிக்கப் பட வேண்டும்
இல்லை
ஃப்ராயிடை அவர் புணர வேண்டும்

– லீனா மணிமேகலை
காதலற்ற முத்தங்களும் லெனினும்

2 thoughts on “காதலற்ற முத்தங்களும் லெனினும்

  1. Madam, this is kumar from Delhi.
    I hope you remember me.
    Now I have settled in Bangalore.
    Whenever you are visiting bangalore
    (if you remember only) pls call t 9480240513.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *